Obchodné podmienky

Doručenie objednávky

Objednávka je záväzná. Objednávka je Vám potvrdená  v čo najkratšej  dobe, spolu s potvrdením objednávky   upresníme  termín dodania tovaru. Spravidla je tovar odoslaný do dvoch  pracovných dní od prijatia objednávky. Ak je doba dodania dlhšia, informujeme Vás prostredníctvom emailu.

Zrušenie objednávky

Predajca  si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej  časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy  v týchto prípadoch: Tovar sa už nevyrába  alebo  nedodáva alebo  sa výrazným spôsobom zmenila cena. V prípade, že táto situácia nastane, predajca bude neodkladne  kontaktovať  zákazníka  za účelom dohody o ďalšom postupu. V prípade, že zákazník zaplatil už časť alebo celú  čiastku kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť  na jeho účet alebo  adresu a k uzatvoreniu  Kúpnej  zmluvy nedôjde.

Odoslanie tovaru

Tovar Vám odošleme prostredníctvom PPL na adresu uvedenú v objednávke. K zásielke bude priložený  doklad o nákupu tovaru, ktorý zároveň slúži  ako záručný list.
PPL doručuje následný  pracovný  deň odo dňa  odoslania, nie objednania!  Pokiaľ ste si vybrali platbu bankovým prevodom, podklady pre platbu zasielame až po rezervovaní objednaného tovaru priamo pre Vašu objednávku. V prípade platby dopredu  na účet, čakáme na pripísanie peňazí, až potom balíček odosielame .

Vrátenie tovaru

Tovar môžete vrátiť do 30 dní bez udania dôvodu, ale ste povinný nás o tomto vrátení dopredu informovať. Peniaze Vám budú vrátené do 14 dní, bude odpočítaná čiastka za dopravu.

Úplné znenie obchodných podmienok

obchodnej spoločnosti
AR-STAL s.r.o.
so sídlom 2.května 1550, 761 61 Napajedla
identifikačné číslo: 255 534 70
zapísaná v obchodnom registri vedeného Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 32819
na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.detsketopanky.eu

 

1.      ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.      Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti AR-STAL s.r.o., so sídlom 2.května 1550, 763 61 Napajedla, identifikačné číslo: 255 534 70, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 32819 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorená medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestenej na internetovej adrese www.detsketopanky.eu (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.      Obchodné podmienky se nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania

1.3.      Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok, je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Rozdielne dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.      Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

1.5.      Predávajúci môže zmeniť, alebo doplniť znenie Obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas obdobia účinnosti predchádzajúcej verzie Obchodných podmienok.

2.      UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.      Na základe vykonanej registrácie kupujúceho na webovej stránke, môže kupující pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávky tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupující vykonávať objednávky tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.      Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný poskytnúť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny údaje uvedené v užívateľskom účte aktualizovať. Údaje poskytnuté kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3.      Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4.      Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie uživateľského účtu tretím osobám.

2.5.      Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 2 roky nevyužívá, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.      Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3.      UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.      Všetky prezentácie tovaru umiestnených vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka se nepoužije.

3.2.      Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, pokiaľ tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3.      Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené ve webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

3.4.      Pre objednanie tovaru vyplní kupujúcí objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1.    objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),

3.4.2.    spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3.    informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5.      Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, které do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúcí predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v uživateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6.      Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7.     Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zasláná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8.      Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupující sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4.      CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.      Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu následujúcimi spôsobmi:

 - V hotovosti v prevádzke predávajúceho

 - V hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

 - bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2100321775/2010, vedeného u spoločnosti AR-STAL s.r.o. (ďalej len „účet predávajúceho“);

 - bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay

 - bezhotovostne platebnou kartou;

4.2.      Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.      Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4.      V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5.      V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6.      Predávajúcí je oprávnený najmä v prípade keď zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať úhradu celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7.      Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.8.      Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a tá je v papierovej podobe vložená k dodávanému tovaru.

4.9.      Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku tak nejneskôr do 48 hodín.

5.      ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.      Kupujúci berie na vedomie, že dľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený na prianie kupujúceho, alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej, alebo obrazovej nahrávky, alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2.      Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občanskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do tridsiatich (30) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru, alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzetia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@detsketopanky.eu

5.3.    V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy dľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do tridsiatich (30) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu zvyčajnou poštovou cestou.

5.4.      V prípade odstúpenia od zmluvy dľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujícím či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti, alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.      V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7.      Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, darovacia zmluva stráca ohľadne takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.      PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.      V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.      Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.      V prípade, že je z dôvodov zo strany kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručováním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4.      Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.5.      Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7.      PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1.      Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia se riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu zato, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujícímu zato, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1.    má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýbajú dojednania , má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2.    sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu zvyčajne používá,

7.2.3.    tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4.    je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5.    tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.      Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.4.      Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia nejmej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru, alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude na určitú dobu spôsobilý k použitiu pre obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar používať.

7.5.      Ustanovenia uvedené v čl. 7.4 obchodných podmienok sa nepoužijú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho zvyčajným používaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorou tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

7.6.      Právo zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u predávajúceho. Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcim ohľadne rozsahu práv zo zodpovednosti za vady (v zmysle ustanovení § 2166 občanskeho zákonníka) uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, keď je k vykonaniu opravy určená iná osoba podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania predávajúceho. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť se vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim k vykonaniu opravy.

7.7.      Právo zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä osobne na adrese J.Valčíka 1544, Otrokovice, telefonicky na čísle +421 222 205 149 alebo elektronickou poštou na adrese info@detsketopanky.eu.

7.8.      Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zvolenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupující žiada opravu vady, ktorá se ukáže ako neopraviteľná.

7.9.      Ak tovar nemá vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať i dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týká iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave, alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci od zmluvy neodstúpi, alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčásť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by vykonanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.

7.10.  Kto má právo podľa § 1923 občianskeho zákonníka, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohoto práva. Ak však právo na náhradu neuplatní do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je treba vytknúť vadu, súd právo neprizná, pokiaľ predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.

7.11.  Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8.      ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.      Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kodexmi správania sa v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3.      Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@detsketopanky.eu. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4.      K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcich sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5.      Európské spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6.      Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonává v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonává Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonává vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7.      Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

9.      OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.      Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o kúpnej zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

9.2.     Heuréka / Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorýchch službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonáváme na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočívá v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zaslanie dotazníkov, vyhodnocovania vašej spätnej väzby a analýz nášho tržného postavenia využívame spracovateľa, kterým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenopm tovare a vašu e-mailovou adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej posielať.

10.    ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1.  Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobintého dokumentu.

10.2.  Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11.    DORUČOVANIE

11.1.  Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.  Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili dľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

12.2.  Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4.  Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5.  Kontaktné údaje predávajúceho: AR-STAL s.r.o., 2.května 1550, 7631 61 Napajedla, info@detsketopanky.eu, telefón +420 733 123 377

V Napajedlích dne 4.1.2021                

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTUPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefón:
E-mail :AR-STAL s.r.o. – www. detsketopanky.eu
IČ: 255 534 70
2.května 1550, 763 61 Napajedla


Miesto, dátum


Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

Vážení,

dňa … som prostredníctvom vašeho e-shopu www.detsketopanky.eu s vami uzavrela kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol tovar značky …. Tento tovar som prevzala dňa …

Vzhľadm k tomu, že zmluva bola uzavretá pomocou internetu (telefónu), tj. typického prostriedku komunikácie na diaľku, rozhodla som sa využiť svojho práva podľa ustanovení § 1829 odst. 1 v spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení, a týmto oznamujem, že od vyššie uvedenej kúpnej zmluvy odstupujem.

Tovar vám zasielam späť v samostatnej zásielke, zároveň vás žiadam o poukázánie kúpnej ceny vo výške … Kč, najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tohoto odstúpenia od zmluvy.


S pozdravom
..............................................
(vlastnoručný podpis)

Prílohy:
Kópia kúpneho dokladu

 

 

 

img

Ako nám môžete zaplatiť

img
platba
V hotovosti
a dobierkou
platba
V hotovosti
na predajni
platba
Bankovým prevodom

Chcete pravidelne dostávať novinky do Vašej e-mailovej schránky? Vyplňte váš mail.

cookie

Používame cookies

Aby zme vám uľahčili prechádzanie stránok, ponúkli prizpôsobený obsah alebo reklamu a mohli anonymne analyzovať návštevnosť, využívame súbory cookies, ktoré zdieľame s našimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzu. Nastavenie upravíte odkazom "Nastavenie cookies" a kedykoľvek ho môžete zmeniť v päte webu. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a používaní súborov cookies.

Súhlasíte s používaním cookies?

Áno, súhlasím Nastavenie
close

Používame cookies

Aby zme vám uľahčili prechádzanie stránok, ponúkli prizpôsobený obsah alebo reklamu a mohli anonymne analyzovať návštevnosť, využívame súbory cookies, ktoré zdieľame s našimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzu. Nastavenie upravíte odkazom "Nastavenie cookies" a kedykoľvek ho môžete zmeniť v päte webu. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a používaní súborov cookies. Súhlasíte s používaním cookies?

Nevyhnutné (technické)

Tieto cookies pomáhajú s tým, aby boli webové stránky použiteľné. Poskytujú základné funkcie ako je navigácia na stránke alebo zmena rozlišenia prehliadača podľa veľkosti vášho zariadenia. Bez týchto súborov nemôže web správne fungovať. Používame krátkodobé (session cookie) – vymažú sa z vášho počítača po zatvorení prehliadača.

Preferenčné (funkcionálne)

Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia zpôsob, akým sa webová stránka chová alebo vypadá, aký je váš preferovaný jazyk alebo region, v ktorom sa nachádzate.

Štatistické (výkonnostné)

Tieto súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť to, ako návštevníci interagujú s webovými stránkami tým, že zbierajú a hlásia informácie, často anonymne.

Reklamné

Reklamné súbory cookie sa používajú na monitorovanie návštevníkov a ich správanie. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých používateľov, a preto sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

close

Cookies

Tento web používa súbory cookie a z hľadiska zákona ide o osobné údaje. Správcom týchto osobných údajov je AR-STAL, s.r.o., 2.května 1550, 76361 Napajedla, IČ: 25553470.

Ďalšie podrobné informácie o tom, akým zpôsobom nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje (vrátane cookies), sa dozviete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov, ktorý nájdete na našom webe.

Všeobecne o cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu používať webové stránky na rôzne účely, napr. k personalizácii obsahu a reklam, poskytovanie funkcií sociálnych médií alebo analýze návštevnosti, niektoré slúžia k tomu, aby si webová stránka pamätala vaše preferencie. Tieto súbory se ukladajú do vášho zariadenia (napr. do počítača, tabletu alebo mobilného telefónu). Každá webová stránka môže do vášho prehliadača posielať své vlastné súbory cookies len v prípade, ak to umožňuje nastavenie vášho prehliadača.

Zákon stanovuje, že môžeme na vašom zariadení ukladať súbory cookie, ak je to nevyhnutné na prevádzku týchto stránok (pozri oddiel Nezbytné cookies), a to bez vášho súhlasu, na základe tzv. oprávneného záujmu. Pre všetky ostatné typy súborů cookie potrebujeme váš súhlas, ktorého úplný text nájdete tu, a ktorý môžete kedykoľvek stiahnuť pomocou tohto formulára.

Druhy cookies

Cookies sú rozdelené podľa účelu, na ktorý sa používajú a to takto:

Nezbytné (technické)

Tieto cookies pomáhajú s tým, aby boli webové stránky použiteľné. Poskytujú základné funkcie ako je navigácia na stránke alebo zmena rozlišenia prehliadača podľa veľkosti vášho zariadenia. Bez týchto súborov nemôže web správne fungovať.

Tieto cookies môžu byť zablokované (zakázané), ale časť stránok se vám nemusí zobrazovať správne, niektoré časti dokonca nemusí fungovať. Pokyny pre najčastejšie používané prehliadače nájdete tu:

Preferenčné (funkcionálne)

Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia zpôsob, akým sa webová stránka chová alebo vypadá, aký je váš preferovaný jazyk alebo region, v ktorom sa nachádzate.

Štatistické (výkonnostné)

Tieto súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť to, ako návštevníci interagujú s webovými stránkami tým, že zbierajú a hlásia informácie, často anonymne.

Reklamné

Reklamné súbory cookie sa používajú na monitorovanie návštevníkov a ich správanie. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých používateľov, a preto sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Zoznam cookies

Na našom webu využívame na jednej strane naše vlastné cookies, na druhej cookies tretích strán, ktorých vlastné zásady spracovania sú uvedené tu:

Vypracovala advokátska kancelária Petráš Rezek

close

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Identifikácia správcu: AR-STAL, s.r.o., 2.května 1550, 76361 Napajedla, IČ: 25553470.

V súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb, v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím s týmto, aby uvedená spoločnosť (ďalej len „správca“) spracovávala mnou poskytnuté osobné údaje (ďalej len osobné údaje), a to:

 • cookies

na účely:

 • statistické(1) (napr. čas vašej návštevy našich stránok, najčastejšie používaná část webu apod.)
 • preferenčné (napr. identifikácia prehliadača, jazykové nastavenie apod.)
 • marketingové a reklamné (napr. personalizácia reklamy, statistika vyhľadávania apod.)
 • ostatné (iné nezaradené technické účely)

Súhlas je možno nastaviť pre všetky (tlačítko Áno, súhlasím) alebo iba pre niektoré účely (zaškrtnutím príslušnej časti), prípadne je možné odmietnuť všetko (tlačítko Nesúhlasím).

Pri udeľovaní súhlasu s marketingovými a preferenčnými cookies môže dochádzať k profilovaniu.

Poskytovanie údajov na účely spracovania podľa tohto súhlasu je dobrovoľné.

Beriem na vedomie, že mám právo:

 • požadovať prístup k mojim osobným údajom,
 • požadovať opravu alebo vymazanie mojich osobných údajov,
 • požadovať obmedzenia spracovania,
 • namietať proti spracovaniu,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov u Úradu pre ochranu osobných údajov.

Byl/a som poučený/á, že mám v súladu s Nariadením právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas odvolať s pomocou tohto odkazu.

Všetky informácie vrátane možnosti uplatniť svoje práva, zpôsobu zrušenia súhlasu a dobu uloženia jednotlivých cookies nájdete v dokumentoch Cookies a v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na našom webu.

(1) Spracovanie štatistických cookies je naším oprávneným záujmom. Zaškrtnutím príslušnej časti tu môžete vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu a zastaviť ich spracovanie.